پل ارسوند

پل اُرسوند:


oresund bridge


این شاهکار دنیای مهندسی بر روی تنگه ی اُرسوند ساخته شده و کپنهاگ را به مالمو وصل میکند.


این پل 8 کیلومتری هم دارای ریل قطار است و هم مسیری برای عبور و مرور ماشین ها دارد.


ارسوند که هم پل است و هم تونل (  چرا که در بخشی از دریا به زیر آب میرود ) در سال 2000 افتتاح شد و روزانه نزدیک به 17000 وسیله نقلیه از روی آن می گذرند.کسانی که از دانمارک بازدید میکنند، برای مسافرتی آسوده به سئود از این پل استفاده میکنند و عده ای دیگر نیز فقط برای تجربه گذشتن از روی این پل از روی آن عبور مینمایند.


کسانی که با هواپیما به کپنهاگ میروند نباید فرصت استثنائی ددن این پل را از آسمان از دست بدهید.