مبعد طلایی آمریتسار

مبعد طلایی آمریتسار


The Golden Temple Amritsar


 


مبعد طلایی آمریتسار هند نه تنها عبادتگاهی برای پیروان مذهب سیک است، بلکه نمادی از برادری و برابری بشریت نیز میباشد.هر کسی از هر نژاد و دین م مسلکی میتوانند به اینجا بیابد و به آرامش روحانی و کمال معنوی دست یابد .


مبعد طلایی گواهی بر هویت ، جلال و میراث غنی هندی هاست .


به روی کاغذ آوردن فلسفه ، جهان بینی ، زیبایی درونی و بیرونی و میراث تاریخی آمریتسار کاری بس دشوار است.


برای درک آن به جای شنیدن توصیفش باید خود تجربه اش کنید.


مبعد طلایی آمیتسار هند به سبک معماری منحصر به فرد سیک ها ساخته شده است.


برای اینکه از آن درس تواضع و مساوات بگیریم، مبعد در سطحی پایین تر از سطح زمین های اطراف  بنا شده است.


این حرم مقدس دارای چهار دروازه ورودی در چهار طرف میباشد که بیانگر این مطلب است که هر کسی با هر مذهب و نژادی میتوانند وارد حرم شود.