ساگرادا فامیلیا در بارسلونا

ساگرادا فامیلیا در بارسلونا:


sagrada familia , barcelona


معبد اکسپیاتوری دو لا ساگرادا فامیلیا عجیب ترین کلیسای اروپاس و از این رو نماد مناسبی برای بارسلوناست که خود را شهری متفاوت میبیند.


طراحی آن به عهده آنتئنی گواد بوده و به دلیل نماد های الهام گرفته شده از طبیعت و بداعت طرحش شاهکار وی محسوب میشود.


البته در سال 1883، یک سال بعد از اینکه کار ساخت این بنا در مکانی که قبلا یک کلیسای نئو گوتیک در آن قرار داشته آغاز شده بود ، کار تکمیل بنا به عهده گواد از قبل برنامه ریزی نکرده بودو کار ساخت را با طرح های بداه ادامه میداد.


او مانند زاهدان گوشه نشین، 16 سال تنها در مکان ساخت کلیسا زندگی کرد و در آرامگاه همانجا نیز به خاک سپرده شد.


هنگام مرگش فقط یکی از برجهای نماد تولد مسیح کامل   شده بود اما کار ساخت طبق نقشه های وی پس از جنگ داخلی اسپانیا ادامه کرد.