در جهنم

در جهنم:


The Door to Hell


بیش از چهار دهه ی پیش یک دهانه آتش فشانی در صحرایی در شمال ترکمنستان دهان باز کرد.


این دروازه آتش فشانی که به نام در جهنم شناخته میشود.


هنوز نیز در خال سوختن است و این موضوع در این منطقه خشک و لم یزرع بسیار جالب توجه است،جزئیات مربوط به منشا این گودال واضح نیستند ولی دانستانی وجود دارد که میگوید دانشمندان شوروی سابق پس از حفاری های که در این جا انجام داند، این گاز ها را آتش زدند ولی در مورد حجم این گازها اشتباه کردند چرا که ترکمنستان ششمین دارنده حجم گاز طبیعی در جهان است.