جشنواره رنگ هولی

جشنواره رنگ هولی:


Holi Festival


هولی فستیوالی رنگانگ و اساطیری است که در ماه مارس در هند برگزار میشود .


طبق داستان های قدیمی هند، پادشاهی بد طینت تصمیم گرفت پسرش را بکشد و برای این کار از خوهرش هولیکا کمک خواست.


هولیکا به جای پسر پادشاه مقداری چوب را آتش زد و زندگی پسرک را نجات داد .


از این رو جشن این داستان  اسطوره ای چند صد ساله برای مردم هند به معنی پیروزی خیرو خوبی بر بدی و شر و شر است. در این جشنواره برای بزرگداشت هولیکا آتش های بزرگی روشن می شوند.


همچنین مردم به هم آب رنگی می پاشند، شیرینی و نوشیدنی میخورند و معابد هندوانه را به شکوه ترین شیوه ممکن تزئین میکنند.