جشنواره بوریه اونگ کره

جشنواره بوریه اونگ کره:


Boryeong Festival Korea


از بین فستیوال های متعدد کره، فستیوال گل بوریه اونگ بیشترین تعداد گردشگران بین المللی را به خود جذب میکنند. در زمان فستیوال ، گروه های متعدد توریستها برای تجربه فواید گل بور یه اونگ و انواع تفریح ها به این منطقه سرازیر میشوند.


گردشگران در کنار جو عالی فستیوال میتوانند از فعالیت هایی مانند کشتی در گل، سر خوردن روی گل و حتی شنا در وان بزرگ گل، لذت ببرند.


مسافرانی که احساس قذرت بیشتری میکنند میتوانند دوره های آموزشی مرتبط با گل نیروی دریایی را امتحان کنند و آنهایی که به دنبال ریلکس کردن هستند میتوانند به قسمت ماساژ گل بروند.


این فستیوال در عصر با موسیقی و آتش بازی در ساحل ادامه پبدا میکنند.